Trong kinh 10 điều lành ghi rõ: “Người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, không bị tai nạn, và cầu mong cho gia đình được đầm ấm, yên vui, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, sống trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc thì hãy sống trong 10 điều lành”.

Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được”. Lời dạy như vậy mà chúng ta còn cầu khấn van xin thì thử hỏi quý vị có phải là phật tử hay không? Hay là những tín đồ của một tôn giáo nào?

Theo trưởng lão Thích Thông Lạc, đức Phật có câu: “Nghiệp lành thoát các phược” (nghiệp lành thì thoát khỏi phiền não chướng ngại). Con người hãy hiểu rõ thân bệnh của mình đều từ ác nghiệp tạo ra. Nếu làm theo và sống trong 10 điều lành thì gia đình ấm yên, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, tràn đầy hạnh phúc. 

Lời dạy này không dối người, chỉ có những người sống quen trong 10 điều ác nên không đủ lòng tin. Vì thế, họ không sống trong 10 điều lành này nên phải chịu mọi sự khổ đau không bao giờ dứt.

Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được”

Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được”

Vậy 10 điều lành này là gì? 10 điều lành này là mười điều sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh.

Làm người ai ai cũng cần phải thông hiểu 10 điều lành và còn phải luôn luôn áp dụng nó vào cuộc sống hằng ngày của mình như ăn cơm, uống nước thì cuộc sống mới được bình an, vô sự.

Ai cũng biết con người không ăn cơm uống nước thì không thể sống được. Cho nên, con người muốn không còn bệnh tật hay những tai nạn thì mười điều lành này phải sống như ăn cơm và uống nước. Khi biết pháp sống không còn đau khổ mà không áp dụng vào đời sống thì thà chết còn sướng hơn sống trong đau khổ. Chúng ta là những người có phước báu lớn nên mới gặp phương pháp 10 điều lành!

Muốn thoát khỏi bệnh tật, tai nạn khổ đau thì không có phương pháp nào hay hơn bằng phương pháp sống với 10 điều lành

Sống với 10 điều lành thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta. Ðó là thân, khẩu, ý. Lòng từ bi của đức Phật mong muốn con người thoát ra mọi sự khổ đau, vì thế Ngài mới dạy chúng ta sống trong 10 điều lành này mới cứu chúng ta thoát khỏi tất cả bệnh tật, tai ương, nạn khổ, chớ không có một vị thánh, thần nào cứu chúng ta thoát khổ được.

Cho nên, khi có bệnh tật hay tai nạn khổ đau mà đến lạy lễ cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư thánh, chư thần từ bi cứu khổ, cứu nạn thì những hành động cầu xin này là những hành động mê tín, di đoan, lạc hậu, mù quáng.

(1) Thân có ba việc làm lành:

– Không sát sanh

– Không trộm cắp

– Không tà dâm

(2) Khẩu có bốn việc làm lành:

– Không nói dối

– Không nói thêu dệt

– Không nói lật lọng (nói lưỡi đôi chiều)

– Không nói lời hung ác

(3) Ý có ba việc làm lành:

– Không tham lam

– Không sân hận

– Không si mê

lotus flower 4427010 640

Sống với 10 điều lành thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta. Ðó là thân, khẩu, ý.

Tại sao sống với 10 điều lành mà thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, khổ đau của kiếp con người?

 ĐIỀU LÀNH THỨ NHẤT: KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SANH

 ĐIỀU LÀNH THỨ HAI: KHÔNG NÊN TRỘM CẮP

 ĐIỀU LÀNH THỨ BA: KHÔNG NÊN TÀ DÂM

 ĐIỀU LÀNH THỨ TƯ: KHÔNG NÊN NÓI DỐI

 ĐIỀU LÀNH THỨ NĂM: KHÔNG NÊN NÓI LỜI THÊU DỆT

 ĐIỀU LÀNH THỨ SÀU: KHÔNG NÊN NÓI LẬT LỌNG

 ĐIỀU LÀNH THỨ BẢY: KHÔNG NÊN NÓI LỜI HUNG ÁC

 ĐIỀU LÀNH THỨ TÁM: KHÔNG NÊN THAM LAM

 ĐIỀU LÀNH THỨ CHÍN: KHÔNG NÊN SÂN HẬN

 ĐIỀU LÀNH THỨ MƯỜI: KHÔNG NÊN SI MÊ

(Nguồn: Phatgiao.org.vn)

>> Xem thêm: 15 mẫu tranh Quan Âm Bồ Tát linh thiêng mang lại Bình An