Phong sinh

“Qua việc giải phóng cho các con vật bị bắt, giam cầm, phóng sinh là hành động hướng mỗi người đến với tâm thiện, vị tha. Hành động này không chỉ tích tập công đức cho bản thân, mà công đức đó tiếp tục được hồi hướng, lan rộng đến vô vàn chúng sinh sáu cõi, lan tỏa điều lành, ngăn bớt điều ác.” – Trong Suốt

Tìm hiểu thêm về phóng sinh

t%C4%91t%C4%91 2 1