Pháp khí – Kinh luận điện

1,080,000 

Chiều cao: 21cm

Số lượng biến chú: 98,000 biến omman

Pháp khí – Kinh luận điện