Quan điểm của nhà Phật chia giúp đỡ làm ba loại:

  • Tài thí: mình giúp đỡ người ta bằng tài sản, vật chất. 
  • Pháp thí: giúp cho người ta phương pháp thoát khỏi nỗi khổ. 
  • Vô úy thí: làm cho người ta hết sợ hãi.

Muốn tài thí phải có tiền. Không có tài sao giúp tài được. Mình phải tìm cách sống và kiếm được tiền.

Muốn pháp thí, mình phải có pháp. Mình phải học được các phương pháp, các suy nghĩ khác và những cách làm mới.

Muốn vô úy thí, mình phải có vô úy, mình muốn giúp người ta hết sợ mình phải hết sợ.

Vì một hoàn cảnh bất kỳ đều cần một hoặc cả ba loại giúp đỡ. Nếu muốn giúp người khác, mình rèn luyện ba điều đó. Cả ba cái đều nên rèn luyện.

7af650c4 4094 444e 9bf6 d540c8e50dcc

Nên mình cần rèn luyện để có một cuộc sống kinh tế đầy đủ nếu mình có thể. Mình nên rèn luyện mình có phương pháp sống, phương pháp suy nghĩ, hành động đúng đắn và nên tập để không sợ hãi.

Một người chỉ có thể cho cái mình có chứ không thể cho cái mình không có được. Nên trước khi giúp người khác mình cần nghĩ xem bản thân có gì để giúp không đã.

Trích trà đàm: “Giúp đỡ Trong Suốt” – Hà Nội, 2012

Nguồn: Trong suốt