Phật A Di Đà hay Ngài còn được biết đến với tên gọi là Amitābha và Amitāyus.

Theo tiếng Phạn thì Amitābha nghĩa là Ánh sáng vô lượng – Vô lượng quang, còn Amitãyus có nghĩa là Thọ mạng vô lượng – Vô lượng thọ cho nên Phật A-di-đà được xem là đức Phật vô lượng thọ vô lượng quang.

2 1 1

Phật A Di Đà làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài thuyết pháp để hóa độ chúng sinh ở cõi Ta Bà.

Tại Việt Nam, tượng của Ngài Phật A Di Đà được các Phật tử thờ chung với 2 vị khác là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí hay còn được gọi là Tây Phương Tam Thánh – Ba vị tượng trưng cho các đức hạnh tốt đẹp mà chúng ta luôn hướng tới.

tay phuong tam thanh

Tây Phương Tam Thánh

Theo các kinh sách, Phật A Di Đà sở hữu công đức vô hạn phát sinh từ những việc tốt không biết bao nhiêu kiếp trước.

Trong kinh Vô Lượng Thọ được dịch từ chữ Hán, phẩm thứ sáu Phát Đại Thệ Nguyện, chính là 48 lời nguyện nổi tiếng của Phật A-di-đà đã lập để cứu độ chúng sinh (Pháp sư Tịnh Không giảng tháng 10-1994).

48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà:

y nghia le via duc phat a di da

1. Trong nước không còn ác đạo:

“Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

2. Không còn đọa ba đường ác:

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi sau khi mạng chung còn trở lại ba ác đạo thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

3. Thân có sắc vàng:

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng đều thân màu vàng ròng thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

4. Thân không sai biệt:

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi sắc thân chẳng đồng có kẻ xấu người đẹp thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

5. Biết rõ về vô lượng kiếp trước:

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng biết túc mạng, tối thiểu là biết sự việc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

11959192836 ff78a1a11d b 1

6. Thấy rõ nhưng việc thiện ác đã làm (Thiên nhãn thông):

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được thiên nhãn, tối thiểu là thấy trăm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

7. Nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời (Thiên nhĩ thông):

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được thiên nhĩ, tối thiểu là nghe lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha chư Phật và chẳng thọ trì hết, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

8. Biết rõ được tâm của chúng sinh khắp mười phương (Tha tâm thông):

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được tha tâm trí, tối thiểu là biết tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha cõi nước, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

9. Được thần thông tự tại Ba-la-mật-đa (Thần túc thông):

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng được thần túc, tối thiểu là khoảng một niệm qua đến trăm ngàn ức na do tha nước Phật thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

20 1

10. Không tham chấp thân:

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi nếu sanh lòng tưởng nghĩ tham chấp thân thể thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

11. Nhất tâm trụ vào chánh định (Trụ chánh định tụ):

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn ở nước tôi, chẳng an trụ định tụ quyết đến diệt độ thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

12. Ánh sáng vô lượng

“Giả sử khi tôi thành Phật, quang minh có hạn lượng, tối thiểu chẳng chiếu đến trăm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

13. Hóa sinh nơi hoa sen:

“Giả sử khi tôi thành Phật, các loại chúng sinh ở thế giới mười phương, sinh về nước tôi đều hoá sinh trong hoa sen bảy báu. Nếu không được như vậy, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

14. Các vị Thanh văn nhiều vô số

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng Thanh Văn trong nước tôi mà có người tính đếm được, nhẫn đến chúng sanh trong cõi Đại Thiên đều thành bực Duyên Giác cùng nhau chung tính đếm suốt trăm nghìn kiếp mà biết được số lượng ấy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

15. Cõi nước được thọ mạng vô lượng

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi thọ mạng không ai hạn lượng được, trừ họ có bổn nguyện dài ngắn tự tại. Nếu chẳng như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

16. Cõi nước không có tên bất thiện

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi mà cón nghe danh từ bất thiện thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

14 1

17. Được vô lượng chư Phật xưng tán

“Giả sử khi tôi thành Phật, mười phương vô lượng chư Phật chẳng đều ngợi khen xưng tụng danh hiệu của tôi thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

18. Nguyện mười niệm vãng sinh

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm,nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

19. Lúc lâm chung được Ngài tiếp dẫn

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát tâm Bồ đề tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

21

20. Nghe danh hiệu của Ngài mà phát tâm

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi, trồng những cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về nước tôi mà chẳng được toại nguyện thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

21. Được ba mươi hai tướng tốt đẹp

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi chẳng đều đầy đủ ba mươi hai tướng đại nhơn thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

22. Cúng dường khắp mười phương chư Phật

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sanh về nước tôi rốt ráo tất cả đến bực nhứt sanh bổ xứ. Trừ người có bổn nguyện tự tại hóa độ, vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ chứa công đức độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh khiến họ đứng nơi đạo chánh chơn vô thượng, vượt hơn công hạnh của hạng tầm thường, hiện tiền tu công đức Phổ Hiền. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

14

23. Cúng dường chư Phật khắp vô số lượng ức na do tha cõi nước

“Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi thừa thần lực Phật đi cúng dường chư Phật, khoảng bữa ăn nếu không đến khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi nước thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

24. Đồ mang lên cúng dường đều được đầy đủ

“Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi ở trước chư Phật hiện công đức mình, nếu những thứ dùng để cúng dường không có đủ theo ý muốn thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

25. Giáo hóa tùy ý niệm

“Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chẳng thể diễn nói nhứt thiết trí thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

26. Được thân Kim cang Na-la-diên kiên cố

“Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chẳng được thân Kim Cương Na la diên thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

27. Trang nghiêm vô tận

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn và tất cả vạn vật trong nước tôi trang nghiêm thanh tịnh sáng rỡ hình sắc đặc biệt lạ lùng vi tột diệu không ai lường biết được, dầu là có thiên nhãn mà biện biệt được danh số ấy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

20

28. Nhất sinh bổ xứ (quả vị Đẳng giác)

“Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi, nhẫn đến người công đức ít nhứt mà chẳng thấy biết đạo tràng thọ màu sáng vô lượng cao bốn trăm muôn dặm thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

29. Được trí tuệ, biện tài không cùng tận

“Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi nếu đọc tụng thọ trì diễn thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

30. Khéo nói pháp thiết yếu

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sinh vào nước tôi rộng nói các pháp bí yếu, giảng kinh, hành đạo tiếng như chuông vang. Nếu không được như vậy, thề không thành Chánh Giác”

31. Chiếu khắp mười phương

“Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi thanh tịnh soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật mười phương, như gương sáng soi hiện hình gương mặt, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

nhung buc hinh ve phat a di da dep nhat 9

32. Hương báu xông khắp vô lượng thế giới

“Giả sử khi tôi thành Phật, từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện, lâu đài, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật trong nước tôi đều dùng vô lượng châu báu, trăm ngàn thứ hương hiệp lại làm thành xinh đẹp kỳ lạ hơn hàng thiên nhơn. Hương ấy xông khắp vô lượng thế giới mười phương. Bồ Tát nghe mùi hương ấy đều tu hạnh Phật. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

33. Chạm quang minh được an lạc

“Giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương, được quang minh tôi chiếu đến thân, thân họ nhu nhuyến hơn hẳn hàng thiên nhơn. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

34. Được môn tổng trì (Đà-la-ni)

“Giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi mà chẳng được Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn các thâm tổng trì thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

35. Chuyển thân nam giới

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng nữ nhơn của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi vui mừng tin ưa phát tâm Bồ đề nhàm ghét thân người nữ, nếu sau khi chết mà họ còn sanh thân người nữ lại thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

42 1

36. Tu hạnh thù thắng

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương thế giới nghe danh hiệu tôi sau khi thọ chung thường tu phạm hạnh đến thành Phật đạo. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

37. Được chư Thiên và người đời kính lễ

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn trong vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi rồi năm vóc gieo xuống đất cúi đầu vái lạy vui mừng tin ưa tu hạnh Bồ Tát thì được chư Thiên và người đời đều kính trọng.Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

38. Y thực tự đến

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi muốn được y phục, ăn uống hay đồ cần dùng đến liền tùy nguyện hiện đến, y phục đẹp đúng pháp như Phật khen ngợ tự nhiên mặc trên thân. Nếu còn phải may cắt nhuộm giặt thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

39. Được niềm vui như Tỳ-kheo dứt sạch các lậu

“Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhơn nước tôi hưởng thọ khoái lạc chẳng như bực lậu tận Tỳ Kheo thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

40. Tùy niệm cúng duờng

“Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng nước Phật trang nghiêm thanh tịnh mười phương thì liền được toại nguyện, đều được soi thấy ở trong những cây báu, như thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

41. Nghe danh hiệu của Ngài các căn thân đều được đầy đủ

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó đến lúc thành Phật nếu các căn thân còn thiếu xấu chẳng được đầy đủ thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

42. Không mất tâm chánh định

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi thảy đều chứng được thanh tịnh giải thoát tam muội, khoảng một lúc phát ý, cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn, mà không mất tâm chánh định. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

43 1

43. Sanh nhà tôn quý

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, sau lúc thọ chung sanh nhà tôn quý. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

44. Nghe danh hiệu của Ngài được phước đức

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng hớn hở tu hạnh Bồ Tát đầy đủ cội công đức. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

45. Phổ đẳng tam muội

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi thảy đều chứng được phổ đẳng tam muội, an trụ trong tam muội nầy đến lúc thành Phật thường thấy vô lượng bất khả tư nghị tất cả chư Phật. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

46. Tùy niệm nghe pháp

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở trong nước tôi tùy chí nguyện của mỗi người muốn được nghe pháp liền tự nhiên được nghe. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

47. Hiện tại chứng được quá bất thối

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đến bực bất thối chuyển thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

48. Nghe danh hiệu của Ngài được pháp nhẫn

“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhứt nhẫn, đệ nhị nhẫn và đệ tam pháp nhẫn, nơi các Phật pháp chẳng liền được bực bất thối chuyển thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác”

Nguồn: Phatgiao.org.vn

Xem thêm: 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư

Xem thêm: 21 mẫu tranh Phật treo tường thiêng liêng đem đến bình an hạnh phúc cho tâm hồn.