Vòng bạc khắc kinh Bát Nhã và thần chú Quán Tự Tại Bồ Tát – Không chướng ngại, không sợ hãi, đạt hạnh phúc chân thật

1,680,000 

Thần chú Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa – vốn là đại tri chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là ngang bằng với vô đẳng chú, diệt trừ được mọi khổ não – là chân thật vì nó không sai sót. Chú Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tuyên thuyết như sau: Tadyatha – gate gate paragate parasamgate bodhi svaha! (Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ)

Vòng bạc khắc kinh Bát Nhã và thần chú Quán Tự Tại Bồ Tát – Không chướng ngại, không sợ hãi, đạt hạnh phúc chân thật

1,680,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì