Bát Nhã Tâm Kinh Tiếng Phạn – Nhạc Phật Giáo – Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha

Bát Nhã Tâm Kinh là lời dạy cốt lõi thiêng liêng về trí tuệ tối hậu đưa chúng ta vượt sông vô minh để đến bờ giác ngộ.