Tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

1,500,000 

Địa Tạng vương bồ tát
Nguyện cứu hết chúng sinh
Cho tới ngày địa ngục
Trống rỗng chẳng còn hình.
Tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

1,500,000 

Mua ngay 30 ngày đổi trả vì bất kỳ lý do gì